Powered by Joomla CMS.

Аҳмад Дониш ижодида миниатюра

on Dushanba, 10 Noyabr 2014. Posted in Gumanitar ta`lim

Жаҳон тасвирий санъат хазинасидан муносиб ўрин олган миниатюралар Шарқ халқларининг муштарак бадиий меросидир. У анъанавий китобат санъатининг таркибий қисми бўлиб, қадимги нодир қўлёзмаларни зийнатлаш билан бирга, мазкур асарлардаги илғор инсонпарварлик ғоялари, олийжанобликка бўлган интилиш, гўзаллик тўғрисидаги тасаввурни ифодалашга ҳам хизмат қилган. Турли санъаткорлар – хаттот, рассом, музаххиб, муқовасоз, жадвалкаш ва бошқаларнинг ижодий ҳамкорлигида яратилган нодир қўлёзмалар ўша давр маданий, ижтимоий ҳаётини бадиий-эстетик қарашларини ўрганишда қимматли манбалардан ҳисобланади.

XIX аср оxири – XX аср бошларида Буxоро xалқ анъанавий маданиятида Аҳмад Донишнинг қўшган ҳиссаси

on Dushanba, 10 Noyabr 2014. Posted in Gumanitar ta`lim

XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларида Буxоро xалқ анъанавий маданияти ва унинг ривожида Аҳмад Донишнинг ҳиссаси ҳамда у яшаб ижод этган фаолияти тўғрисида баён қилинади.

Она тилимизга эҳтиром

on Chorshanba, 14 May 2014. Posted in Badiiy adabiyot

Бугунги кунда ёшларимиз юртимизнинг кўча ва хиёбонлари, метро ва автобус бекатлар, катта-катта майдонлар, биноларни безаб турган ўзбекча номлар шиор ва лавҳаларни кўриб, буларнинг барчасини одатий бир ҳол сифатида қабул қилади. Ваҳоланки, яқин тарихимизда бу манзара бутунлай бошқача кўринишга эга эди. Биргина Тошкент шаҳридаги кўчаларнинг номларини ўқиб, беихтиёр қайси мамлакатда юрганингизни билмай қолар эдингиз.

Каримов И.А. Юксак маънавият−енгилмас

куч. −Тошкент: Маънавият, 2008. 93-бет.

Бухоро аёллари диний маросимида “мавлудхонлик”

on Yakshanba, 22 Dekabr 2013. Posted in Gumanitar ta`lim

“...Ҳабиби ҳазрати Илоҳ Муҳаммад Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламдур. Юз йигирма тўрт минг анбиёи мурсал хилқатидин мурод ул ва барча анга хайл ўн секкиз минг олам ихтироъидин мақсуд- ул ва офариниш анга туфайл. Нубувват тахтида ҳумоюн фарқи  узра тож, анбиёву расул хайлида соҳиби меърож, аввалину охирин халқи анинг шафоатиға муҳтож...”

(Алишер Навоий)

“Кўз” сўзининг инглиз, ўзбек ва рус тилларидаги полисемантиклиги

on Yakshanba, 22 Dekabr 2013. Posted in Gumanitar ta`lim

Бир предметнинг номи унга шаклан ўхшаш бўлган предметга ўтиши натижасида номдош сўз ҳосил қилинади. Натижада, тилда полисемия вужудга келади. Инглиз, ўзбек ва рус тилларида “кўз”, “глаз”, “eye” дастлабки маънода “кўриш органи” демакдир.  Шунингдек, изоҳли луғатда унинг “кўриш қобилияти”, “назар, нигоҳ, қараш” каби маъноларини ҳам кузатишимиз мумкин. Бунинг уч тилда ифодаланишини қуйидаги жадвал орқали келтирамиз:

Оптимизация получение заменителя нефтяной битумной вяжущих на основе госсиполовой смоли

on Shanba, 21 Dekabr 2013. Posted in Texnika va texnologiya

В настоящее время строительство современных  дорожных покрытий осуществляется, в основном, с применением органических вяжущих материалов - нефтяных битумов. Особый интерес представляет, с точки зрения восполнимости в природе и получения новых строительных материалов с улучшенными свойствами, использование отходов растительного сырья, путем сравнительных оценок их химических свойств и целенаправленного изменения их физико-химических, эксплуатационных характеристик.

Иқтисод фанларини мустақиллик йилларида ривожланиш босқичлари

on Shanba, 21 Dekabr 2013. Posted in Iqtisodiyot va boshqaruv

Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 20 йиллик даврида ватанимизда барча соҳа ва тармоқлар қаторида иқтисод фанлари ҳам жадал ривожланди.Бу фаннинг мустақиллик йилларидаги буюк ютуқларини Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов томонидан ишлаб чиқилган марказлаштирилган, маъмурий-буйруқбозликка асосланган иқтисодиётдан бозор иқтисодиётига ўтишнинг  “ўзбeк мoдeли” ташкил этади. И.Каримовнинг “ Асосий вазифамиз – Ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир” маърузасида таъкидланганидек:

Изучение отношения современной молодежи к интернету

on Shanba, 21 Dekabr 2013. Posted in Pedagogika

В начале ХХI века общество находится на сложном, противоречивом этапе развития. Изменения во всех сферах общественной жизни наклады-вают отпечаток на процесс адаптации молодежи, обуславливают большую вариативность ее отношений к современной жизни, способствуют перес-мотру жизненных ценностей. Особую значимость для многонациональной страны приобретает выработка механизмов адаптации населения к новым условиям жизни.

Ғаройиб “рўзалар” (А.Фитратнинг “Рўзалар” пьесаси хусусида)

on Shanba, 21 Dekabr 2013. Posted in Badiiy adabiyot

Дунё тарихи инсоният хатти-ҳаракати, қилмиши билан ўз-ўзини меҳр, бор қиёмат қойим даврларга бошлаб келганига гувоҳдир. Бундай замонларда одамлар ўртасида фисқу фужур, таъма-маломат, бузуқлик авж олиб, маънавият емирилган. Насронийликда Исо, исломда Муҳаммад Алайҳиссаломнинг дунёга келиши анна шундай маънавий инқироз кунлаига тўғри келади. Бу улуғ зотлар одамзодий ўзи тайёрлаган фожиалардан фориғ этганлар. Чингиз Айтматовнинг “Қиёмат”и атрофида бўлган бахс-мунозаралар шуни кўрсатадики, XX асрда техникавий маданий тараққиётнинг бир томонламалиги, экологиядаги мувозанатнинг бузилиши одамзод бошига янги фалокатлар олиб келди.

Дизайн создания компьютерных анимационных моделей по начертательной геометрии

on Shanba, 21 Dekabr 2013. Posted in Tabiiy ilmiy fanlar

В статье рассматривается дизайн создания компьютерных анимационных моделей по начертательной геометрии.

Известно, что в современном обществе дизайнерская деятельность успешно применяется во всех отраслях, в том числе, и в образовательной системе, потому что удачное и правильное дизайнерское решение позитивно влияет на развитие какой-либо отрасли.

Графика фанларини компьютер технологиялари воситасида ўқитишга эътибор

on Shanba, 21 Dekabr 2013. Posted in Pedagogika

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, Ўзбекистоннинг ижтимоий ва иқтисодий соҳадаги танлаган ривожланиш йўли таълим соҳасини ҳам тубдан янгилаш бўйича ислоҳотлар ўтказишни тақозо этди. Бу ислоҳотларнинг қонуний асосини ташкил этувчи қўшалоқ ҳужжатлар – «Таълим тўрисида»ги қонун ва «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури»да кўзда тутилган мақсад ва вазифаларни амалга оширишни таъминлаш учун янги таълим стандартлари, ўқув режа ва дастурлари, дарсликлар, замонавий дидактик таъминот ишлаб чиқилди ҳамда янги турдаги таълим муассасалари ташкил этилди.

Xotin-qizlarni sport mashqlari bilan shug’ullanishining fiziologik asoslari.

Written by Komilova B.O., Shamsiyev N.A., Azizova N.A on Shanba, 21 Dekabr 2013. Posted in Harbiy ta`lim

Turli yoshdagi xotin-qizlarning jismoniy mashqlar bilan shug’ullanishi asosan ikkita maqsadga qaratilgan bo`lib, ularning biri salomatlikni yaxshilash bo`lsa, ikkin-chisi sport sohasida erkaklar bilan  yonma-yon turib, imkoniyatlarini namoyon qilib, o`z shon-shuxratini himoya qilishdir. Ma`lumki, jismoniy tarbiya va sport bilan  shug’ul-lanuvchi xotin-qizlarning soni yildan yilga ortib bormoqda. Bu holat respublikamizda kun sayin sportning rivojlanayotgani va yashash tarzimizda ro`y beradigan o`zgarishlar bilan bog’liqdir. Xotin-qizlar organizmining  ish qobiliyati erkaklar organizmining ish qobiliyatidan  bir oz darajada past bo`ladi, bu xotin-qizlar organizmining anatomik va fiziologik  xususiyatlariga bog’liq. Shuning uchun xotin-qizlarni sportda yuqori natija-larga erishishlari uchun beriladigan jismoniy yuklamalar va mashqlar hajmini yuqori darajada belgilash maqsadga  muvofiq.

Ўзбекистон маданий туризми

on Shanba, 21 Dekabr 2013. Posted in Iqtisodiyot va boshqaruv

Ўзбекистонда маданий туризм бошқа туризм турларига қараганда кўпроқ ривожланган. Сабаби, Ўзбекистонда туризмнинг маданий турини  ривожлантириш  даромадилроқ, негаки,  туризмнинг бошқа турлари учун яқин орада ўзига сарфланган маблағларнинг қоплаши қийинроқ – маданий туристик маҳсулот таклиф этилаётган вилоятларда эришилаётган рентабеллик кўрсаткичлари рекреацион туризм таклиф этилаётган вилоятлардагига нисбатан йирикроқдир.

Ёғ-мой ва нефтни қайта ишлаш саноати чиқиндиларидан рақобатбардош композицион маҳсулотлар олишнинг физик-кимёвий асослари ва технологияси

on Shanba, 21 Dekabr 2013. Posted in Iqtisodiyot va boshqaruv

Актуальность темы: разработка новых полимерных систем из отходов промышленности не даёт возможность получить новые композиционные материалы с уникальными свойствами, что является актуальным проблемам.

Методики: химической, физико-химический, рентгенофазовый  и ИК- спектроскопический.

Научный вывод: разработана  физико-химические и технологические основы получении из отходов нефтяной  и масложировой промышленности полимерные композиции предназначенных как ингибитора коррозии металлов.

Разработка новых загустителей на основе производных полисахаридов и синтетических полимеров для набивки хлопчатобумажных тканей

on Shanba, 21 Dekabr 2013. Posted in Texnika va texnologiya

Maqolada kaborksimetillangan kraxmal, karboksimetilsellyuloza va gidrolizlangan poliakriloniril asosidagi yangi ishlab chiqilgan kompozitsion quyuqlashtiruvchilar yordamida gul bosilgan matolarning sifat korsatkichlarini organish natijalari keltirilgan.

In the article results of study the quality indexes of the printed clothes by new created composition thickeners based on carboxymethylated starch, carboxymethyl cellulose and hydrolyzed polyacrylonirtile have been given.