Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Tuesday, 15 June 2021 12:26

MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Ushbu darslik tasdiqlangan namunaviy dastur asosida tuzilgan. Raqobatbardosh kadrlarni tarbiyalash hozirgi kundagi ta’lim tizimida eng muhim ahamiyat kasb etadi, shunday ekan, ushbu darslikda mutaxasislik sohasi yuzasidan chuqur bilim olish, ko’plab ma’lumotlarni o’rganish hamda bilimlarni tekshirish kabi masalalarga alohida e’tibor qaratilgan. Ushbu darslikdan talabalar, boshlang’ich sinf o’qituvchilari hamda mustaqil izlanuvchilar foydalanishlari mumkin

Этот учебник основан на утвержденной примерной программе. Подготовка конкурентоспособных кадров имеет первостепенное значение в сегодняшней системе образования, поэтому в этом учебнике основное внимание уделяется таким вопросам, как углубленные знания в области специализации, изучение большого объема информации и проверка знаний. Учебник может быть использован учащимися, учителями начальной школы и независимыми исследователями.

This textbook is based on an approved sample program. The training of competitive personnel is of paramount importance in today’s education system, so this textbook focuses on issues such as in-depth knowledge in the field of specialization, learning a lot of information, and testing knowledge. This textbook can be used by students, elementary school teachers and independent researchers.

Read 159 times