Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nyuton

Written by

Nyuton-XBSda kuch birligi. Massasi 1kg bo`lgan jismga 1m/s2 tezlanish beradigan kuch.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nurlanish dozasi

Written by

Nurlanish dozasi - ionlovchi nurlanishning tabiatidan qat`iy nazar, uning o`zaro ta`sirlanishi miqdor jixatidan nurlangan moddaga berilgan energiyaning shu modda massasi nisbatiga teng. Doza birligi grey. 1 kg massali modda 1 joul energiya beruvchi nurlanish bilan nurlansa 1 grey dozali nurlangan bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nur

Written by

Nur - to`lqin xodisasida (protsessda) to`lqin energiyasi oqimining yo`nalishi (to`lqinlarni to`g`ri chiziq bilan ifodalash). Masalan, yorug`lik nuri.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nuklonlar, nukleonlar

Written by

Nuklonlar, nukleonlar - atom yadrosini tashkil kiladigan zarralar, proton va neytronning umumiy nomi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nit

Written by

Nit (lotincha-niteo-yarkirash, yaltirash) yorug`lik manbai ravshanlikning XBSdagi birligi. Bir sham yorug`lik kuchi 1m2 yuzaga tik tushganda sirt ravshanligi 1nt ga teng bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nisbiylik nazariyasi

Written by

Nisbiylik nazariyasi - tabiy xodisalarning vaqt bilan fazo bog`lanishlari xakidagi xozirgi zamon fizikasining ta`limoti. Nisbiylik nazariyasi asoschisi А.Eynshteyn xisoblanadi. Jismning xarakatini fakat boshqa jismlarga nisbatan aniqlash mumkin. Аslida xarakatsiz jism yo`q, turlicha jismlarga nisbatan jism xarakatda ekan, uning vaqt va fazo (xajm) xususiyatlari xam turlichadir.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nikol prizmasi

Written by

Nikol prizmasi - tabiiy yorug`likdan yassi qutblangan yorug`lik hosil qilish uchun ishlatiladigan island shpati (SaSo2)dan yasalgan ikkita to`g`ri burchakli prizma. O`tkir burchaklar 680 va 220 qilib tayyorlanadi. Prizmaning ko`ndalang kesimi romb shaklida bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Neytron

Written by

Neytron - atom yadrosining tarkibiy kismi. Massasi proton masasiga yakin, biroz katta, zaryadsiz zaracha. Neytron xususiyatlari yadro fizikasida aloxida o`rganiladi.