Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Geografik atamalar (1685)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Almashlab ekish

Written by

Almashlab ekish - iqlimi va tuproq sharoitiga qarab qishloq xo`jalik ekinlarini navbat bilan ekish. Bunda ekin maydoni bir xil kattalikdagi bir necha dalaga bu- linadi va har biriga belgilangan ekin navbat bilan ekiladi. O`zbekistonda ko`proq paxta bilan beda almashlab ekiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Allyuviy

Written by

Allyuviy (lotincha allyuvio - yotqiziq) - doimiy yoki vaqtli oqar suvlar keltirib yotqizgan jinslar. Ko`proq mayda tosh, shag`al, qum va gillardan iborat bo`ladi. Ba`zi tekisliklar, daryolarning qayirlari va terrasalari shunday jinslardan tashkil topgan. Allyuvial jinslar ko`pincha saralab yotqiziladi: suvning yuqori oqimida yirik jinslar - tosh, shagal, so`ngra qum va nihoyat gil yotqiziladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Allyuvial tuproqlar

Written by

Allyuvial tuproqlar - daryo vodiylaridagi allyuvial yotqiziqlardan vujudga kelgan tuproqlar. Allyuvial tuproqlar qatlamlarining qalinligi 1-2 sm dan bir necha o`n sm gacha bo`ladi. Allyuvial tuproqlar ge­netik (kelib chiqish) belgilariga qarab, o`tloqi qayir-allyuvial tuproqlar va o`tloqi-allyuvial tuproqlarga ajraladi, o`tloqi qayir-allyuvial tuproqlar daryo vodiylarining qayirlarida paydo bo`ladi. O`tloqi-allyuvial tuproqlar daryolarning qayir usti terrasalarida bo`lib, ularning namligi daryo rejimiga bog`liq emas. Bu tuproqlar organik moddalarga ju­da boy, unumdor bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Allyuvial tekislik

Written by

Allyuvial tekislik - oqar suvlar oqiziqlarining chuqurroq joylarda chuqib qolishidan vu­judga kelgan tekislik.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Alloxton

Written by

Alloxton (yunoncha allos - boshqa, xton - yer, tuproq) - tog` jinslari, foydali qazilmalar va moddalarning paydo bo`lgan o`rinlaridan ma`lum geologik jarayonlar sababli yangi o`ringa siljishi (ko`chirilishi) va ular yotqiziqlarining qaytadan paydo bo`lishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Alaslar

Written by

Alaslar - Yakutiya tekisligida yozda qurib qoladigan ko`llar o`rnida hosil bo`ladigan bo`liq o`tloqlar. Alaslar maydoni har xil - bir necha kv. metrdan bir qancha kv. km gacha boradi. Ba`zi Alaslarning o`rtasidagi chuqur qismida ko`l bo`ladi. Alaslar juda ko`p joylarda maxsus landshaftlar hosil bo`la­di. Alaslar ko`proq termokarst natija­sida paydo bo`ladi. Alaslardan xo`jalikda pichanzor va yaylov sifatida foydalaniladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Akkumulyativ tekislik

Written by

Akkumulyativ tekislik - yer po`sti cho`kayotgan joyda yoki yer yuzining botiq (manfiy) shakllarida uzoq vaqt davomida suv, shamol, muz keltirgan nuroq g`ovak jinslarning to`planishi natijasida hosil bo`lgan tekislik. Yer yuzasi odatda tekis bo`ladi yoki sayoz vodiy va o`zanlar bilan kesilib, bir oz pasti-baland bo`lib qoladi. Masalan, Amudaryo etagi, Quyi Zarafshon vohasi, Sherobod vohasi va h.k.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Akkumulyatsiya

Written by

Akkumulyatsiya (lotincha akkumulyatsio-to`planish), cho`kindi to`planishi, sedimentatsiya - yer yuzasida oqar suv, muzlik, shamol va boshqa geologik kuchlar ta`sirida mineral va organik cho`kindilarning to`planish jarayoni.