Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Geografik atamalar (1685)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Akklimatizatsiya

Written by

Akklimatizatsiya - organizmlarning yangi iqlim sharoitiga moslashishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Akkvedu

Written by

Akkvedu (lotincha akva - suv, duko-eltaman) - ko`prik shaklida quriladigan gidrotexnik inshoot. Akkvedu kanal, jar, soy va yo`llar ustidan suv o`tkazish uchun quriladi. Yog`och va toshdan ishlangan akkvedular (nov) O`zbekistonda qadim zamonlardan buyon qo`llanib kelgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Akvatoriya

Written by

Akvatoriya (lotincha akva - suv) suv havzasi yuzasining bir qismi. Port akvatoriyasi deganda portning quruqlikdagi qismidan tashqari suv qismi tushuniladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Aysberglar

Written by

Aysberglar (Gollandcha iys - muz, nemischa berg - tog‘) -okean, dengiz va ko`llarda suzib yuradigan yoki sayozliklarga o`tirib qoladigan katta muz palaxsalari. Suvga tushib kelayotgan muzliklarning sinishidan hosil bo`ladi. Aysberglar asosan Antarktida, Ka­nada Arktika arxipelagining shimoliy orollari, Grenlandiya qirroqlarida vujudga keladi. Muz hamda suvning zichligiga qarab, 80-90% qismi suv ostida bo`ladi. Suv ustidagi qismining balandli­gi o`rtacha 70-100 m, eni va bo`yi yuzlab km ga yetadi. Aysberg kemalar qatnovi uchun juda xavfli, ko`p kemalar aysbergga urilib garq bo`lgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ayri, ayrilish

Written by

Ayri, ayrilish - daryolar, tog` tizmalari, yo`llarning bo`lingan, tarmoqlangan joyi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Aydar

Written by

Aydar - ustida tosh parchalari uyulib qolgan qir, tepa, dunglar, ya`ni tosh kokilli do`nglar. Shamol qirlarning ustki qismidagi g`ovak mayda jinslarni uchirib ketishidan hosil bo`ladi. Joy nomlari sifatida ham ishlatiladi: Aydar sho`rxogi, Aydarli qo`rg`oni.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Azonallik

Written by

Azonallik - landshaftlarning rivojlanish va tarqalishidagi asosiy qonuniyatlaridan biri. Azonal landshaft­lar shakllanishining asosiy omillari tuproq-grunt qoplami, namlik, topografik o`rni, geologik tuzilishi va boshqa o`ziga xosligidir.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Azonallik

Written by

Azonallik - zonallikdan ko`­ra mahalliy sharoit ta`siri kuchli bo`lgan landshaftlarning tarqalishi. Masalan, qayir landshaftlari, qum landshaftlari (cho`llardan tashqaridagi), ohaktoshli karst landshaftlari, avtoxton land­shaftlar va boshqalarda zonallik qonuniyati deyarli aks etmaydi. Ba­landlik mintaqalarining tarqalishi ham azonallikka kiradi.