Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Geografik atamalar (1685)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Agrar

Written by

Agrar-sanoat kompleksi - muayyan hududda qishloq xo`jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaradigan hamda qayta ishlaydigan va bir-birlari bilan bog`langan qishloq xo`jaligi va sanoat korxonalarining bo`lishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Agrar munosabatlar

Written by

Agrar munosabatlar (lotincha agrarius - yer) - qishloq xo`jaligida kishilar o`rtasida bo`lgan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar. Agrar munosabatlar shu jamiyatda yer kimning qo`lida ekanligiga (yer egaligiga), yerda kim va qanday shart bilan ishlayotganiga (yerdan foydalanish shakliga) qarab farq qiladi. Har bir ijtimoiy tuzumda yer egaligi va yerdan foydalanishning o`z shakllari va shu shakllarga mos agrar munosabatlar amal qiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Aglomeratsiya, aholi punktlari aglomeratsiyasi

Written by

Aglomeratsiya, aholi punktlari aglomeratsiyasi - aholi punktlarining, xususan shaharlarning bir-birlariga qo`shilishib yagona urbanizatsion va huquqiy iqtisodiy zona hosil qilishi. Aglomeratsiyada aholi zich bo`lib, xilma-xil ishlab chiqarish tarmoqlari, birinchi galda sanoat korxonalari, ilmiy va o`quv muassasalari va boshqa yuksak darajada konsentratsiyalashgan bo`­ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Algomerat

Written by

Algomerat (lotincha agglomero - qo`shib olaman) - 1) xilma-xil shakldagi har xil tog` jinslari parchalari. Aglomeratlarning sementlashishidan brekchiyalar, tuflar hosil bo`ladi. 2) Mayda ruda yoki kukunsimon metallarni maxsus mashinalarda qovushtirib hosil qilingan yirik bo`laklar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Avtoxton landshaftlar

Written by

Avtoxton landshaftlar - aso­san shu joydagi (mahalliy) o`sim­lik va hayvon turlarining tabiiy sharoit ta`sirida o`zgarishi nati­jasida vujudga kelgan landshaft­lar. Avtoxton landshaftlar relikt flora va fauna elementlariga boy o`lkalarda, chunonchi, Janubiy Uzoq Sharqda va Zakavkazening nam subtropiklarida keng tarqalgan. Yakutiyaning tayga o`rmonlari orasidagi sovuq o`tlog`i dashtlar landshaftlari ham Avtoxton landshaftlardir.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Avtonomiya

Written by

Avtonomiya (yunoncha autonomia - mustaqillik) - biron davlat tarkibidagi ayrim millatning siyosiy va ma`muriy jihatdan o`z-o`zini boshqarish huquqi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Avtonom landshaftlar

Written by

Avtonom landshaftlar - tuproq-o`simlik qoplami sizot suvlar ishtirokisiz, asosan yoginlar ta`siridagina rivojlanadigan elementar landshaftlar. Avtonom landshaftlar suvayirg`ichlarda plakor sharoitida rivojlanadi. B.B.Polinov fanga kiritgan elyuvial land­shaftlar terminining sinonimi; Avtonom landshaftlar avtomorf tuproqlarda hosil bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Avtomorf tuproq

Written by

Avtomorf tuproq - yer osti suvlarining ta`siri bo`lmagan sharoitda vujudga kelgan tuproq. Avtomorf tuproqli maydonlarda yer osti suvlari 5 metr va undan ham chuqurroqda bo`ladi. Podzol, qora, kashtan va bo`z tuproqlar bunga misol bo`la oladi.