Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSIY NAMUNA

Written by

Shaxsiy namuna - 1) taqlid qilish uchun namuna vazifasini utovchi insonning yoki ijtimoiy guruhning, jamoaning ijobiy yoki salbiy harakati; 2) tarbiya usullaridan biri, bunda bir kishi yoki guruhning hatti-harakati boshqalar uchun namuna bo`ladi; shu bilan birga namunaga yergashishga ragbat uygotibgina kolmaydi, balki faoliyat tayyor shakli taqlif yetiladi, bu keyinchalik keng yoyiladi va kuplarning hulqiy me`yoriga aylanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSIY YETUKLIK

Written by

Shaxsiy yetuklik - insonning umumlashga tavsifi. o`z muammolarini samarali yechish va jamiyat majaniy hamda modtsiy qadriyatlarini yaratishga imkon beradi. Inson o`zini kurshab olgan vaziyatni (tasavvurlar yoki adashishliklardan xoli) ob`ektiv tushunishni, o`z hatti-harakati uchun mas`uliyatni o`z zimmasiga olishga tayyorligini va bo`larni oldindan kura bilishga layokatliliqni nazarda tutadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXS FAOLLIGI

Written by

Shaxs faolligi - insonning olamga nisbatan faoliyatli munosabati, moddiy va ma`naviy muxitda ijtimoiy ahamiyatga molik o`zgarishlarni amalga oshirish kobiliyati, insonning ijodiy faoliyati, irodaviy holat va muloqotida namoyon bo`ladigan sifat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXS KAMOLOTI

Written by

Shaxs kamoloti - muayyan pedagogik, tarixiy shart-sharoitlarda shaxsda tarkib toptirilishi lozim bo`lgan kobiliyat va iktidor, uning moxiyatini tashqil etadigan barcha jixatlarning to`liq rivojlanishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSIY GIGIENA

Written by

Shaxsiy gigiena - gigienaning bir bo`limi; shaxsiy hayot va mehnat faoliyatida amal qilinishi zarur bo`lgan gigienik rejim yo`li bilan odam sorligini sakdash va mustaxkamlash masalalarini ishlab chiqadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXS

Written by

Shaxs - 1) ijtimoiy munosabatlar va ongli faoliyat sub`ekta sifatidagi inson; 2) individni jamiyat a`zosi sifatida tavsiflovchi ijtimoiy kimmatli xususiyatlarning barkaror tizimi. Individ ijtimoiy funktsiyalarni o`zlashtirish va o`z-o`zini anglashni rivojlantirish jarayonida shaxs bo`lib yetishadi. Ijtimoiy umumiylikka kushilish (u bilan uygunlashish)ga intilish va shu bilan birga aloxidalanish, ijodiy indivvduallik namoyon qilish shaxsni ijtimoiy munosabatlar maxsuli va sub`ektiga aylantiradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAKLLANTIRISH

Written by

shakllantirish - nasliy omillar, muxit, maqsadga karatilgan ta`lim- tarbiya va shaxsiy faollik ta`sirida insondagi bilim, ko`nikma, malaka va fazilatlarni tarkib toptirish jarayoni.

Thursday, 19 December 2019 00:00

HULQ - HULQ-ATVOR

Written by

hulq - hulq-atvor, axloqshunoslik tushunchalaridan biri. Insonning fe`l-atvori bilan bog`lik axloqiy xodisa bo`lib, kishi fe`lining axloqiylik doirasida namoyon bo`lishi tushuniladi. Insonning axloqiy doirasidagi hatti-harakatlari hulqdan tashkari odob va axloqni o`z ichiga oladi. Odob inson xdkida yokimli taassurot uygotadigan, lekin oila, jamoa, jamiyat va insoniyat hayotida o`zgarish yasaydigan darajada ahamiyat kasb etmaydigan hatti-harakatlardan iborat bo`lsa, axloq muayyan jamiyat, zamon insoniyat tarixi uchun ta`sir eta oladigan turli hatti-harakatlar majmui, insoniy kamolot darajasini belgilovchi ma`naviy xodisa. hulq kamrovliliq jixatidan ana shu ikki xodisa o`rtasidagi xususiyatlarga ega; u odobdan keng, axloqdan tor ma`noga ega bo`lib, axloq singari jamiyat, zamon, tarix mikyosidagi vokelikka ta`sir ko`rsata olmaydi. Lekin oila, mehnat jamoasi, mahalla-kuy doirasida sezilarli darajada ko`zga tashlanadi. axloq o`zini ezgulik va yovo`zlik, adolat, insonparvarlik, fidoiylik singari ijtimoiylashgan tushunchalar va tamoillarda namoyon qilsa, hulq yaxshiliq va yomonlik, burch jumardlik, mexmondustlik kabi tushunchalarda aks etadi, odob esa kamtarlik, insofliliq, bosiklik, xalollik, rostguylik va b. axloqiy me`yorlarda ifodalanadi.