Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Maxraj

Written by

Maxraj (arab.) - bir birlik necha teng bo`lakka bo`linganini ko`rsatuvchi son.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Matritsa

Written by

Matritsa - (lotincha matrix - «manba», «boshlanish») ixtiyoriy elementlardan tuzilgan to`g`ri burchakli jadval. Matritsa elementlari yo`l (satr)lar va ustunlar bo`ylab joylashadi. Satr va ustunlar, ko`pincha, umumiy atama bilan «Matritsaning qatorlari» deyiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Manfiy sonlar

Written by

Manfiy sonlar - noldan kichik haqiqiy sonlar; musbat sonlarning qarama-qarshisi

Thursday, 19 December 2019 00:00

Matematika

Written by

Matematika - (yunoncha matematike; matema - «bilim», «fan») aniq mantiqiy mushohadalarga asoslangan bilimlar haqidagi fan. Dastlabki ob`ekti sanoq bo`lgani uchun ko`pincha unga «hisob-kitob haqidagi fan» deb qaralgan

Thursday, 19 December 2019 00:00

Masshtab

Written by

Masshtab - (nemischa mas - «o`lchov» va stab - «tayoq») miqyos - chizma, plan, aerofotos`yomka yoki haritadagi nuqtalar orasidagi uzunlikning joydagi masofalar uzunligiga nisbati. Masshtab sonli, chiziqli va ko`ndalang bo`ladi. Sonli masshtab kasr yoki nisbat bilan beriladi, bunda haritadagi 1 sm joyga 1000 sm to`gri keladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mantissa

Written by

Mantissa - (lotincha mantissa - «qo`shimcha») o`nli logarifmning kasr qismi. Logarifmik jadvallarda keltirilgan o`nli logarifmlarning mantissalari ma`lum o`nli xonagacha aniqlikda taqribiy qisoblangan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Maksimum

Written by

Maksimum - (lotincha maximum - «eng katta») eng ko`p (katta) yoki chegaraviy miqdor (kattalik)ni, eng katta hajm, eng yuqori chegara, oliy darajani ifodalaydigan tushuncha; minimum tushunchasining aksi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Logarifm

Written by

Logarifm - (yunoncha logos - «nisbat» va arithmos - «son») musbat sonlar to`plamida aniqlangan funksiya. Sonlarni qo`shish va ayirish ularni ko`paytirish, bo`lish va darajaga ko`tarishga nisbatan soddaroq bo`lgani uchun yuqoridagi xossalardan foydalanib, logarifm dastlab texnik hisoblarda keng qo`llangan. Logarifmik jadvallar tuzilib, logarifmik lineykalardan foydalanilgan. Kompyuterlar ixtiro qilingandan so`ng lineykalarga ehtiyoj qolmadi. Logarifm va logarifmik funksiya tushunchasini shotlandiyalik mat. J. Neper birinchi bo`lib kiritgan va o`rgangan (1614). Logarifmning chuqur xossalari kompleks sonlar maydonida o`rganiladi.