Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Lemniskata

Written by

Lemniskata - (yunoncha lemniscatus - «lentalar bilan bezatilgan») yotiq sakkiz sonini eslatadigan yassi egri chiziq ∞; to`rtinchi va undan yuqori tartibli algebraik egri chiziq. Birinchi marta Ya.Bernulli ko`rib chiqqan (1694).

Thursday, 19 December 2019 00:00

Lemma

Written by

Lemma - (yunoncha lemma - «o`tkazib yubormoq») matematikada bir yoki bir necha teoremalarni isbotlashda foydalaniladigan yordamchi jumla (mulohaza). Lemma atamasini yunon geometrlari kiritgan. Аrximed asarlarida ko`p uchraydi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kub

Written by

Kub - (yunoncha kubos). muntazam oltioyoqlik. Kub 6 yoq, 12 qirra, 8 uchga ega. Kub yoklari kvadratlardan iborat bo`lib, har qaysi uchida o`zaro perpendikulyar uchtadan qirra birlashadi. Kub simmetriya markazi, 9 tadan simmetriya o`qi va simmetriya tekisligiga ega.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Koeffitsient

Written by

Koeffitsient - (lotincha so - «birga» va efficiens - «hosil qilmoq». Аlgebraik ifodada o`zgaruvchi yoki noma`lum miqdor oldidagi ko`paytuvchi, odatda, o`zgarmas yoki ma`lum miqdorni ifodalaydi. Terminni fanga Viet kiritgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kotangens

Written by

Kotangens - (lotincha complementi tangens: complementus - «to`ldiruvchi» yoki lotincha cotangere - «teginmoq») trigonometrik funktsiyalardan biri, ctgx bilan belgilanadi. To`g`ri burchakli uchburchakda o`tkir burchakning kosinusi, shu burchakka yopishgan katet uzunligining burchak qarshisida yotuvchi katet uzunligiga nisbatiga aytiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kosinus

Written by

Kosinus - (lotincha complementi sinus, complementus - «to`ldiruvchi», sinus - «chuqur»). funktsiyalarning biri, cos l: bilan belgilanadi; 2) to`g`ri burchaqli uchburchakning o`tkir burchaklari uchun cosx -burchakka yopishgan katet uzunligining gipotenuza uzunligiga nisbatiga teng, cos. belgisini L.Eyler 1748-yilda fanga kiritgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kosekans

Written by

Kosekans - (lotincha so - «birga» va cosecans - «kesuvchi» . Trigonometrik funktsiyaning biri. Burchak sinusi kiymatiga teskari bo`lib, cosecx=Tj shaklda ifodalanadi..

Thursday, 19 December 2019 00:00

Koordinata

Written by

Koordinata - (lotincha so - «birga» va ordinates - «tartiblangan», «aniqlangan»)nuqtaning to`g`ri chiziq, tekislik, fazo va turli yuzalardagi holatini aniqlovchi sonlar. Masalan, geografiyada ma`lum nuqta joylashgan kenglik va uzunlikni ko`rsatuvchi sonlar. Nuqtaning koordinatalari biror koordinata sistemasida aniqlanadi. Fanga terminni G. Leybnits (1692) kiritgan.