Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Konxoida

Written by

Konxoida - (yunoncha conchoides - «chig`anoqsimon») tekislikda biror chiziqning har bir nuqtasining radius vektorini o`zgarmas miqdorga o`zaytirish yoki kamaytirishdan hosil bo`ladigan chiziq. Fanga Iskandariyalik Nikomed kiritgan (mil.avv 2 asr).

Thursday, 19 December 2019 00:00

Konfiguratsiya

Written by

Konfiguratsiya - (lotincha so - «birga» va figura - «ko`rinish». Figura va shakllarning joylashuvi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Konus

Written by

Konus - (yunoncha konos - «dubulg`a uchi») yopiq konus sirt va uni hosil qiluvchilarni kesuvchi S uchidan o`tmaydigan tekislik bilan chegaralangan geometrik jism. Tekislikning konus sirt ichida joylashgan qismi konusning asosi deyiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Konstanta

Written by

Konstanta - (lotincha constans - «doimiy», «o`zgarmas») doimiy kattalik (miqdor, qiymat). Muayyan x kattalik (miqdor, qiymat)ning doimiyligi (o`zgarmasligi)ni ifodalovchi shartli timsol: x = const. Konstanta ko`pincha, S (lotincha talaffo`z) va K. (ruscha va o`zbekcha talaffo`z) harflari bilan belgilanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kongruentlik

Written by

Kongruentlik - (lotincha congruens - «o`lchovdosh», «ustma-ust tushuvchi») geometrik figuralar to`plamida aksiomalar yoki almashtirishlar gruppasi yordamida kiritiladigan ekvivalentlik munosabati. Yevklid geometriyasida ikki figuradan birini harakat yordamida ikkinchisi bilan ustma-ust tushirish mumkin bo`lsa, ular kongruent figuralar deyiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kommutativlik

Written by

Kommutativlik - (lotincha commutativus - «o`zgaruvchan») elementlar tartibidagi o`zgarishi, yakuniy natijaga hech qanday ta`sir o`tkazmaydi: a+b=b+a , ab=ba.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Komplanar vektorlar

Written by

Komplanar vektorlar - (lotincha con, com - «birga» va planum - «tekislik») bir tekislikda yoki parallel tekislikda yotuvchi vektorlar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kombinatorika

Written by

Kombinatorika - (lotincha combinare - «birlashtirish») kombinator analiz, kombinator matematika - matematikaning chekli to`plamlar ustida bajariladigan amallarni o`rganadigan bo`limi.