Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kollinear vektorlar

Written by

Kollinear vektorlar - (lotincha con, com - «birga» va linea - «chiziq») bir to`g`ri chiziqda yoki parallel to`g`ri chiziqlarda yotuvchi vektorlar. Terminni fanga amerikalik olim J.Gibbs kiritgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kvintillion

Written by

Kvintillion - (frantsuzcha quintillion) bir va 18 ta nolь bilan ishlatiladigan natural son.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kvaternion

Written by

Kvaternion - (lotincha quaterni - «to`rttadan») kompleks sonlar tushunchasining umumlashmasi. Termin ingliz olimi Gamilьt tomonidan (1843) taklif qilingan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kvadrat

Written by

Kvadrat - (lotincha quadratus - «to`rtburchak» (guattuor - «to`rt») 1) tomonlari teng bo`lgan to`g`ri burchakli to`rtburchak. Kvadratning qarama-qarshi tomonlari o`zaro parallel, diagonallari o`zaro teng va perpendikulyar bo`ladi; 2) burchaklari o`zaro teng bo`lgan romb; 3) a sonining kvadrati shu sonlar ko`paytmasiga teng.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Katet

Written by

Katet - (lotincha katetos - «yonbag`ir») to`g`ri burchakli uchburchaknnng to`g`ri burchagini tashkil qilgan tomonlari. To`g`ri burchakli uchburchakda katetlar o`zaro perpendikulyar, gipotenuza esa og`ma bo`lganidan katetlar har doim gipotenuzadan kichik bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Kalьkulyator

Written by

Kalьkulyator - (lotincha calculātor «hisoblagich») elektron mashinaning arifmetik amallar va boshqa maxsus amallarni bajaruvchi qismi. Mashinada yechiladigan har bir masala har qanday hisoblash mashinasining arifmetik qurilmasi bajaradigan arifmetik va maxsus amallar ketma-ketligidan iborat bo`ladi .

Thursday, 19 December 2019 00:00

Iteratsiya

Written by

Iteratsiya - (lotincha iteratio - «takrorlash») biror matematik amalni ko`p marta ishlatish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Irratsional sonlar

Written by

Irratsional sonlar - (lotincha irrationalis - «noma`qul») ratsionalmas, ya`ni kasr bilan anik, ifodalab bo`lmaydigan sonlar. Irratsional sonlar davriymas cheksiz o`nli kasrlar bilan ifodalanadi. Irratsional nisbatlarning mavjudligi (masalan, kvadrat diagonalining tomoniga nisbati) qadim zamonlarda ham ma`lum bo`lgan. Terminni fanga nemis olimi M.Shtifelь (1544) kiritgan.