Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Interval

Written by

Interval - (lotincha intervallum - «oraliq», «masofa») ikki son (nukta) orasida joylashgan barcha son (nukta) lar to`plami. a < x

Thursday, 19 December 2019 00:00

Integral

Written by

Integral - (lotincha integro - «tiklamoq» yoki integer - «butun»). matematik analiz (tahlil)ning asosiy tushunchalaridan biri. Odatda ushbu integral kontseptsiyalarini Nьyuton va Leybnits bilan bog`lashadi. Birinchi bor ushbu so`zni Ya. Bernulli (1690 y.) ishlatgan. Integral belgisi - o`ziga xos S belgisini ∫ (lotincha summa - «yig`indi») birinchi bor G. V. Leybnits ishlatgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Indeks

Written by

Indeks - (lotincha index - «ko`rsatgich») ifodalarni bir-biridan farq qilishi uchun ularning yoniga yoziladigan belgilar - son yoki harflar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Induktsiya

Written by

Induktsiya - lotincha inductio - «yo`naltirmoq»). muhim isbotlash usullaridan biri; matematik induktsiya aksiomasiga (printsipiga) asoslanadi. Induksiya arifmetik va geometrik progressiya formulalarini, logarifmlarni o`rganishda uchraydigan formulalarni, Nьyuton binomi va kombinatorikaga doir formulalarni chiqarish va boshqa xollarda keng qo`llanadi. Ushbu usulni birinchi bor B. Paskalь ishlatgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Invariantlik

Written by

Invariantlik - (lotincha in - «inkor qilish» i varians - «o`zgaruvchan») ob`ektning ma`lum o`zgartirgichlarga yoki fizikaviy sharoitlarga nisbatan o`zgarmasligi, mustaqilligi. Invariantlik tushunchasining muhimligi shundaki, uning yordamida koordinatalar tizimini tanlashga bog`liq bo`lmagan va tekshirilayotgan ob`ektning ichki xossasini tasniflaydigan kattalikni ajratish mumkin. Termin ingliz olimi J. Silьvestr tomonidan 1851-yilda fanga kiritilgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ikosaedr

Written by

Ikosaedr - (yunoncha eicosi - «yigirma» va edra - yoq, asos) beshta muntazam ko`pyoqlining biri; uning 20 ta uchburchakli yoqdari, 12 ta uchi va 30 ta qirrasi bor; bu qirralarning har beshtasi bitta uchda uchrashadi. Termin Teetet tomonidan fanga kiritilgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Izomorfizm

Written by

Izomorfizm - (yunoncha isos - «mos» va morfe - «ko`rinish», «forma») turli matematik ob`ektlar bir xil xossalarga ega bo`lishi mumkinligi bilan bog`liq matematik tushuncha. Hozirgi zamon matematikasining analog, modelь kabi keng tarqalgan tushunchalariga aniqlik kirituvchi termini. Ob`ektlarning tuzilishi (strukturasi) dagi o`xshashlik (nisbat) ni ifodalaydi. Termin 17 asr o`rtalarida fanga kiritilgan.

Page 20 of 20