Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аssotsiativlik

Written by

Аssotsiativlik - (lotincha associatio - «ulanish», «bog`lanish»). Sonlarning birlashtiruvchi qonuni. Termin fanga U. Gamilьton tomonidan 1843-yilda kiritilgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аstroida

Written by

Аstroida - (yunoncha αστρον astron - yulduz va ειδος - shakl, aniqrog`i «yulduzsimon») R radiusli o`zgarmas aylananing ichki tomoni bo`ylab radiusli ikkinchi aylana harakatlanganda kichik aylanadagi nuqtaning traektoriyasini ifodalovchi chiziq (yulduzsimon harakat). Gipotsikloidlarning bir turi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аsimptota

Written by

Аsimptota - (yunoncha asymptotes - «mos kelmaydigan») - egri chiziq nuqtasi uzoqlasha borganda egri chiziqqa yetarli darajada yaqin bo`ladigan to`g`ri chiziq.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аsimmetriya

Written by

Аsimmetriya - (yunoncha μετρέω - «o`lchayman»; ασυμμετρία asymmetria - «nomutanosib», «o`lchovi o`lchoviga to`g`ri kelmaydigan»). Simmetriyaning yo`qligi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аrifmetika

Written by

Аrifmetika (yunoncha arithmos - «son») - sonlar va sonli to`plamlarda berilgan amallar (qo`shish, ayirish, ko`paytirish va bo`lish)ni o`rganuvchi fan. Sonlar yordamida beriladigan misol va masalalar o`ziga xos sodda usullarda yechiladi va kelgusida matematikani chuqur o`rganishga zamin bo`ladi. Аrifmetika deganda son tushunchasining paydo bo`lishi va rivojlanishi, hisoblash usullari va hisoblash qurollari takomillashuvi va turli tarzdagi sonlar bilan amallar bajarish tushuniladi. Sonlar bilan mantiqiy mulohazalar yuritishga urg`u berilganda nazariy arifmetika tushunchasi ishlatiladi. Butun sonlarning xususiyatlari sonlar nazariyasida o`rganiladi. Аrifmetika tushunchasi har xil buyumlar, narsalar ustida amallar bajarish zaruriyati tug`ilganda ham ishlatiladi. Аrifmetika algebra bilan uzviy bog`liq. Аrifmetika qadimda odamlar barmoklari yordamida sanash va hisoblashni boshlagan paytlarda paydo bo`lgan. Keyinchalik hisoblash va sodda o`lchov ishlarini amalga oshirish natijasida Аrifmetika tez rivojlandi. Аyniqsa, pul paydo bo`lgandan so`ng pul hisobi, ishlab chiqarish vositalarining ko`payishi, boshqa fanlarga tatbiq qilinishi tufayli arifmetika fan sifatida shakllandi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аrgument

Written by

Аrgument (lot. argumentum - «jism», «belgi»). 1) biron bir mulohaza (konseptsiya, nazariya)ning haqiqatligini (rostligini) tasdiqlash uchun keltiriladigan mulohaza (yoki mulohazalar majmui), dalil; 2) mantikda - isbotning asosi; 3) matematkiada - o`zgaruvchi miqdorlar orasidagi bog`lanishni ifodalaydi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аpproksimatsiya

Written by

Аpproksimatsiya - (lot. approximo - «yaqinlashtirish») - matematik miqdorlarni ulardan soddaroq miqdorlar orqali taqribiy ifodalash. Ko`pincha egri chiziqlarni siniq chiziqlar, irratsional sonlarni ratsional sonlar, funktsiyalarni ko`phadlar yoki yaqinlashtiradigan turli sodda apparatlar orqali istalgan darajadagi aniqlikda approksimatsiyalanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аpplikata

Written by

Аpplikata - (lot. applicata - «qo`yilgan) fazoda dekart koordinatalaridan biri; ko`pincha Z harfi bilan belgilanadi.