Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

To`g`ri chiziq

Written by

To`g`ri chiziq - geometriyaning asosiy tushunchalaridan biri. To`g`ri chiziq geometriyada boshlang`ich (ta`riflanmaydigan) tushuncha deb olinadi. To`g`ri chiziq va uning xususiyatlari geometriyaning boshqa tushunchalari bilan aksiomalar orqali bog`lanadi. Macalan, har qanday ikki nuqtadan faqat bitta to`g`ri chiziq o`tadi. .

Thursday, 19 December 2019 00:00

Troxoida

Written by

Troxoida - grech. slovo trochoeides - «g`ildiraksimon», «dumaloq». Qo`zg`almas aylana bo`ylab sirpanmasdan g`ildirayotgan doiraning markazidan x masofada joylashgan nuqta chizib chiqadigan tekis egri chiziq.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Trisektsiya

Written by

Trisektsiya (Burchak trisektsiyasi) - lotincha tri - «uch» va section - «qirqmoq», «kesmoq». Biror burchakni 3 teng qismga bo`lish haqidagi masala; qadimiy mashhur 3 masalaning biri. Bular: Burchak trisektsiyasi , doira kvadraturasi va kubni ikkilantirish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Trillion

Written by

Trillion - frantsuzcha trillion. 12 nollik raqam.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Trigonometriya

Written by

Trigonometriya - yunoncha trigonon - «uchburchak» va metreo -«o`lchayman». Matematikaning trigonometrik funktsiyalarining xossalari, uchburchakning tomonlari bilan burchaklari orasidagi munosabatlarni o`rganuvchi bo`limi. Sinuslar, kosinuslar, tangenslar teoremalari trigonometriyaning asosiy natijalaridan hisoblanadi. Trigonometriya keng amaliy tadbiqlarga ega. Trigonometriya matematikada muhim rol o`ynaydi. Muhammad Аl Xorazmiy, Аbu Rayhon Beruniy, Battoniy, Аbul Vafo, Nasiriddin Tusiy asarlarida trigonometriyaga asos solingan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Trapetsiya

Written by

Trapetsiya - yunoncha trapezion - «stolcha». Ikki qarama qarshi tomoni parallel bo`lgan to`rtburchakdir. Odatda, qolgan ikki tomoni parallel emas deb o`rganiladi. Trapetsiyaning parallel tomonlari trapetsiyaning asoslari, parallel bo`lmagan tomonlari esa uning yon tomonlari deyiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Transtsendentlik

Written by

Transtsendentlik - lotincha transcendens -«chegaradan chiquvchi», «o`tuvchi». Аlgebraik xossaga ega bo`lmagan ob`ektlar: transtsendent sonlar - koeffitsientlari butun sonlardan tashkil topgan algebraik tenglama ildizi bo`la olmaydigan sonlar .

Thursday, 19 December 2019 00:00

Transportir

Written by

Transportir - lotincha transortare - «ko`chiraman». Chizmalarda turli burchaklarni yasash (chizish) va o`lchash uchun mo`ljallangan chizmachilik asbobi. Chizg`ich va 0 dan 180° gacha darajalarga bo`lingan yarim doiradan iborat. Transportirning o`lchami qancha katta bo`lsa, aniqligi shuncha yuqori bo`ladi. Juda aniq yasashlar va o`lchashlar uchun mo`ljallangan tranportir (masalan, navigatsiya transportiri), markaz atrofida aylanuvchi burchak o`lchash noniusi (verner) bor shaffof (orqasi ko`rinib turadigan) chizg`ich bilan ta`minlanadi.