Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Traktrisa

Written by

Traktrisa - lotincha tractus - «cho`zilgan». Urinmaning urinish nuqtasidan abstsissalar o`qi bilan kesishish nuqtasigacha bo`lgan kesmasi uzunligi o`zgarmas miqdor bo`lgan yassi egri chiziq.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nuqta

Written by

Nuqta - Hech qanday o`lchamga ega bo`lmagan eng sodda geometrik jismga nuqta deyiladi. Nuqta А,B,C,D kabi belgilanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Topologiya

Written by

Topologiya - yunoncha topos - «joy». Matematikaning istalgan tabiatli ob`ektlar shakli bilan bog`liq eng umumiy xossalarni o`rganuvchi sohasi hamda shu sohaning eng muhim tushunchalaridan biri.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Tetraedr

Written by

Tetraedr - yunoncha tetra - «to`rt» va edra - «asos». Uch burchakli piramida. Terminning yoklari muntazam uchburchaklardan iborat bo`lsa, u muntazam tetraedr deyiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Teorema

Written by

Teorema - yunoncha tereo - «tekshiraman». Аksiomalar asosida qat`iy mantiqiy mushohada bilan isbotlanadigan tasdiq. Macalan, geometriyada Pifagor teoremasi, algebrada Viet teoremasi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Tangens

Written by

Tangens - lotincha tanger - «urinish», «teginmoq». Trigonometrik funktsiyalardan biri. Ushbu terminni 10 asrda tangens va kotangenslarni hisoblovchi jadvalni ishlab chiqqan arab matematigi Аbul-Vafo fanga kiritgan, keyinchalik rus matematigi L.Eyler tg qisqartmasini fanga kiritgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Sfera

Written by

Sfera - yunoncha sfaira - «shar», «to`p». To`g`ri chiziq bo`ylab bir yarim doira aylantirib olingan berk sirt hisoblanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Summa

Written by

Summa (jami, miqdor) - lotincha summa - «yakun», «jami». Miqdor (raqamlar, vazifalar, vektorli, matritsa va hokazo…) ning yig`indisi natijasi. Σ belgisini (yunoncha «sigma» xarfi) birinchi bor rus olimi L.Eyler 1755 yilda fanga kiritgan.