Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

ТАРКИБИДА ЁҒ САҚЛОВЧИ КУНЖАРАНИ ЭКСТРАКЦИЯЛАШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТИЗИМИНИ ҚЎЛЛАШ

М. Пирназаров М7-17 ТЖБАКТ гуруҳи магистри,  Раҳбар проф. Абдурахмонов О.Р.

Аннатоция: Ушбу мақолага мойли хом ашёлардан ёғ олишнинг усуллари келтирилган. Экстракция жараёни атрофлича таҳлил қилиниб таъсир этувчи параметрлар аниқланган. Экстракция жараёнини бошқариш учун назорат ўлчов қурилмалари ва ижрочи механизмлар танланган.

Continue Reading

KRISTOFER MARLONING “BUYUK TEMURLANG” ASARI YOZILISHIGA ASOS BO’LGAN BUYUK SARKARDA SHAXSI JAHON ADABIYOTIDA

Pulatova Mohichehra Temirovna  BuxDU, Filologiya fakulteti 2-bosqich magistranti  (Ilmiy rahbar f.f.d. Baqoeva M.K.)

     Insoniyat bosib o’tgan yo’lning tahlili shuni ko’rsatadiki, jamiyatning rivojida, xalqlar taqdirida buyuk shaxslarning xizmatlari beqiyosdir. Insoniyat taraqqiyotini batamom yangi yo’nalishga solib yubora oladigan daholar tarixda nihoyatda kam uchraydi.

Continue Reading