Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО) В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Абдуллаев Сухроб Сайфуллаевич

Доцент кафедры изобразительного искусcтва и инженерной графики БухГУ

Таянч сўзлар: амалий санъат, педагог-рассом, таълим тизими, бадиий хунар, авлод, “Усто-шогирд” тизими, бадиий каштачилик, сўзани.

Ключевые слова: прикладное искусство, педагог–художник, система обучения, художественное ремесло, династия, система «Усто-шогирд», художественная вышивка, сюзане.     

Key words: applied art, teacher-artist, system of teaching, artistic craft, dynasty, system of master-apprentice, artistic embroidery, suzane.

Continue Reading

«TEXNIK IJODKORLIK VA DIZAYN» FANIDAN MUHIM O’QUV QO’LLANMA

S.Q.Qahhorov – BuxDU “Fizika” kafedrasi professori, pedagogika fanlari doktori

N.M.Murodov – BuxDU “Mehnat ta’limi” kafedrasi professori, texnika fanlari doktori

O’zbekiston Respublikasi «Ta’lim to’g’risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da mehnat va kasb-hunar ta’limini rivojlantirishning ustivor yo’nalishlari belgilab qo’yilgan. Shu ma’noda, ta’lim sohasida sodir bo’layotgan ijobiy o’zgarishlar, ta’lim-tarbiya bilan mashg’ul bo’lgan bolalar ijodiyot markazlari ko’paydi,  ta’lim oluvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarni shakllantirish, zamonaviy texnika-texnologiyalarning globallashuvi, hozirgi ta’lim tayanch markazining  vosita orqali ta’lim oluvchi tomoniga qaratilayotganligi,  ta’lim oluvchiga mos bo’lgan zamonaviy texnik-texnologiyani yaratish va shunga mos ta’limning yangi texnik-texnologiya tizimini ishlab chiqishni taqozo qilmoqda. Shunday zamonaviy texnik-texnologiyalardan  foydalangan holda bo’lg’usi mehnat ta’limi o’qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishdir.

Continue Reading

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo’llab-quvvatlashning iqtisodiy samaradorligi

Boltayeva Shahnoz Bebudovna

Buxoro Davlat Universiteti Iqtisodiyot kafedrasi katta o`qituvchisi

Hamidov Muhammadsodiq Erkinovich

Ijtimoiy-iqtisodiy fakultet  2- bosqich talabasi.

Tayanch so’zlar: kichik biznes va tadbirkorlik, bank, bank xizmatlari, kreditlar, imtiyozli kreditlar, moliya institutlari, ishbilarmonlik muhiti,  yalpi ichki mahsulot, xorijiy investitsiya, oilaviy tadbirkorlik.

Continue Reading

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARI LUG‘ATINI FAOLLASHTIRISH USULLARI

Safarov Firuz Sulaymonovich   Buxoro davlat universiteti  boshlahgich va maktabgacha talim  uslubiyoti kafedrasi dotsenti

Komilova Oltinoy Abdiqahhor qizi   Buxoro davlat universiteti  boshlang‘ich ta’lim va sport, tarbiyaviy ish yo‘na-lishi 1-kurs 4-3BTU-15 guruhi talabasi

Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga so‘z ma’nosini tushuntirish va boshlang‘ich sinf o‘quvchilari lug‘atini faollashtirish usullari bayon qilingan.    В данной статье излагается методика обяснения значений слов учащимся начальных классов и пути активизации словарья младших школьников.

Continue Reading

ЭРКИН АЪЗАМ АСАРЛАРИДА ИДЕАЛ ВА ВОҚЕЛИК МАСАЛАСИ

 

Машҳура Шералиева Икромжоновна, Андижон давлат университети  Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси тадқиқотчиси

Таянч сўзлар: киноя, романтика, лиризм, идеал, воқелик, сарказм, модус назарияси, бадиийлик модуси.

Continue Reading